حوزه مالی دانشکده سما خوراسگان به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر برکلیه فعالیتهای مالی ، ثبت و ضبط کلیه داراییها ، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیأت علمی و تأمین تجهیزات مورد استفاده دانشکده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این حوزه در جهت نظم بخشیدن به مسائل مالی ، تکیه بر قوانین و آیین نامه ها و تنظیم بودجه تلاش نموده تا در پیشبرد اهداف مقدس دانشکده فعالیت نماید و در جهت رفاه دانشجویان ، وام های بلند مدت وزارت علوم و تخفیفات دانشجویی بر اساس قوانین جاری دانشکده در هر ترم اقداماتی انجام دهد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch