عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

مهندسي اينترنت - 307

جلسه دوم(19MB)

 جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه يازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سيزدهم

 

مهندسي نرم افزار - 308

جلسه اول(79MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم


آزمايشگاه مهندسي نرم افزار - 309

جلسه اول - قسمت 1                    جلسه اول - فسمت 2

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم


معادلات ديفرانسيل - 310

جلسه اول(41MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1           جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

زبان تخصصي - 312

جلسه اول(16MB)

جلسه دوم(48MB)

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

 

  ساختمان داده ها - 313

جلسه اول(49M)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم


 

 

كلاسهاي ضبط شده پس از برگزاري، پايان هر روز در وب سايت قرار خواهند گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch