عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته حسابداري

برنامه ريزي و توسعه - 223

جلسه اول(48MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم


پژوهش عملياتي 1 - 251

جلسه اول(5MB)

جلسه دوم

جلسه سوم - قسمت 1         جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم


 كاربرد نرم افزار رايانه - 252

جلسه اول(21MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري - 221

چلسه دوم(21MB)

جلسه دوم - قسمت 1          جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنحم

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

ماليه عمومي - 222

چلسه دوم - قسمت 1         چلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم


حسابداري ميانه 2 - 248

جلسه اول - قسمت 1          جلسه اول - قسمت 2

جلسه دوم - قسمت 1         جلسه دوم - قسمت 2          جلسه دوم - قسمت 3

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


حسابداري پيشرفته 1 - 249

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم - قسمت 1         جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


حسابداري ميانه - 214

جلسه اول - قسمت 1          جلسه اول - قسمت 2

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم


رياضي كاربردي - 217

جلسه اول - قسمت 1         جلسه اول - قسمت 2

جلسه دوم

جلسه سوم - قسمت 1          جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم - قسمت 1          جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم - قسمت 1           جلسه پنجم - قسمت 2

جلسه ششم

جلسه هفتم - قسمت 1          جلسه هفتم - قسمت 2

جلسه هشتم


آمار و احتمالات - 219

جلسه اول - قسمت 1          جلسه اول - قسمت 2

جلسه دوم - قسمت 1         جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1          جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم


مديريت توليد - 253

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1           جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

 

كلاسهاي ضبط شده پس از برگزاري، پايان هر روز در وب سايت قرار خواهند گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch