عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته تربيت بدني

رشد و تكامل حركتي- 228

جلسه اول(1MB)

جلسه دوم - قسمت 1(11MB)          جلسه دوم - قسمت 2(8MB)

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

 

فيزيولوژي ورزشي 2 - 287

جلسه اول(23MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

 

حقوق ورزشي - 288

جلسه اول(29MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم


روش تحقيق - 224

جلسه اول(2MB)

جلسه دوم - قسمت 1         جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم - قسمت 1           جلسه پنجم - قسمت 2

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

فيزيك - 291

جلسه اول(35MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1          جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم - قسمت 1          جلسه پنجم - قسمت 2

جلسه ششم - قسمت 1          جلسه ششم - قسمت 2

جلسه هفتم - قسمت 1           جلسه هفتم - قسمت 2

جلسه هشتم

جلسه نهم - قسمت 1           جلسه نهم - قسمت 2           جلسه نهم - قسمت 3           جلسه نهم - قسمت 4


مباني برنامه ريزي درسي - 290

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1           جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

جلسه ششم


تاريخ تربيت بدني- 292

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1           جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

جلسه ششم

 

آسيب شناسي- 227

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

سازمان مديريت- 229

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم


مباني تربيت بدني 2- 225

جلسه اول


اصول و فلسفه آموزش و پرورش - 289

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

 

كلاسهاي ضبط شده پس از برگزاري، پايان هر روز در وب سايت قرار خواهند گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch