عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته معماري

رياضي عمومي 2 - 316

جلسه اول - قسمت 1(9MB)          جلسه اول - قسمت 2(14MB)

جلسه دوم - قسمت 1                    جلسه دوم - قسمت 2                    جلسه دوم - قسمت 3

جلسه سوم - قسمت 1                 جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم - قسمت 1               جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم - قسمت 1                 جلسه پنجم - قسمت 2

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم - قسمت 1           جلسه هشتم - قسمت 2

جلسه نهم

 

 طراحي دست آزاد - 319

جلسه اول(2MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1               جلسه چهارم - قسمت 2               جلسه چهارم - قسمت 3

جلسه پنجم

 

 طراحي معماري 2 - 321

جلسه اول(19MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم - قسمت 1                جلسه ششم - قسمت 2

جلسه هفتم

 

عناصر و جزئيات ساختماني 2 - 320

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم - قسمت 1                جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم - قسمت 1           جلسه ششم - قسمت 2

 

انسان و طبيعت - 315

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


 معماري معاصر - 317

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


 تحليل فضاهاي شهري - 318

جلسه اول


 

كلاسهاي ضبط شده پس از برگزاري، پايان هر روز در وب سايت قرار خواهند گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch