عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته طراحي دوخت

الگو پيشرفته 1 - 139

جلسه اول

جلسه دوم

 

الگو پيشرفته 2 - 151

جلسه اول - قسمت 1           جلسه اول - قسمت 2           جلسه اول - قسمت 3

جلسه دوم

 

مباني هنرهاي تجسمي - 300

جلسه اول

جلسه دوم


تاريخ هنر ايران و جهان - 301

جلسه اول

جلسه دوم

 

تاريخ لباس 1 - 178

جلسه اول

 

تاريخ لباس 2 - 181

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

الگو جبراني - 304

جلسه اول

 

الگو جبراني - 391

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم


طراحي اندام و لباس - 303

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

كارورزي مانكن 2 - 154

جلسه اول

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch