عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته مربی کودک مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  اصول سرپرستی
نگین  تقی پور

یکشنبه 17-14:30

سه شنبه 17-14:30

lms.sama-isf.ac.ir/k1/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch