عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی خواهران
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  تنیس روی میز
 فاطمه کامرانمهر

شنبه 10:30-12:30

شنبه 13:30-14:30

lms.sama-isf.ac.ir/bmk47/
  هندبال 1 محمدنژاد

شنبه 11:30-12:30

شنبه 13:30-15:30

lms.sama-isf.ac.ir/bmk7/
   بدمینتون 2
هنگامه شمس یکشنبه9:30-12:30  lms.sama-isf.ac.ir/bmk38/
  مقدمات بیومکانیک ورزشی  فریبا ایرج یکشنبه 14:30-16 lms.sama-isf.ac.ir/bmk42/
  حرکت شناسی  فریبا ایرج یکشنبه 16-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/bmk36/
  ژیمناستیک پناهی

یکشنبه 10:30-12:30

 یکشنبه 13:30-14:30

lms.sama-isf.ac.ir/bmk46/
  متون خارجی تخصصی بهارک مرادی یکشنبه 9:30-7:30  lms.sama-isf.ac.ir/bmk35/
  یادگیری حرکتی زهرا نقی زاده یکشنبه 19-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/bmk31/
  تربیت بدنی و و رزش معلولین بهارک مرادی دوشنبه 7:30-9  lms.sama-isf.ac.ir/bmk41/
  روانشناسی ورزشی
عرب مختاری
دوشنبه 17:30-19  lms.sama-isf.ac.ir/bmk44/
  سنجش و اندازی گیری
بهارک مرادی دوشنبه 9-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/bmk45/
  روش تدریس در مدارس
عرب مختاری دوشنبه 15:30-17  lms.sama-isf.ac.ir/bmk43/
  اصول فلسفه آموزش و پرورش
معصومه درویشی سه شنبه 8-10:15 lms.sama-isf.ac.ir/bmk1/
  حقوق ورزشی  مومنی  سه شنبه 9:15-10:45 lms.sama-isf.ac.ir/tp29/
  تاریخ تربیت بدنی
معصومه درویشی سه شنبه 15-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/bmk6/
  والیبال 2 اسماعیلیان سه شنبه 11:30-14:30 lms.sama-isf.ac.ir/bmk8/
  فیزیولوژی ورزشی 2 ایمانه پورمعزی
سه شنبه 18:30-20 lms.sama-isf.ac.ir/bmk5/
  مبانی برنامه ریزی درسی  مومنی  چهارشنبه 13:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/tp3/
  مدیریت سازمان های ورزشی
درسا نظری چهارشنبه 15:30-17  lms.sama-isf.ac.ir/bmk32/
  مدیریت و طرز اجرای مسابقات درسا نظری چهارشنبه 17:30-19 lms.sama-isf.ac.ir/bmk33/
  بسکتبال معصومه درویشی

چهارشنبه 11-12:30

 چهارشنبه 13:30-15

lms.sama-isf.ac.ir/bmk37/
  فیزیک محمدزاده پنج شنبه 8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/tp90/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch