عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته طراحی دوخت مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  الگو عالی1 ایروانی شنبه 11-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn44/
 

تاریخ هنر ایران و جهان

میرزایی نیا شنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn18/
  تاریخ لباس1 نیکبخت شنبه 16:45-15:15 lms.sama-isf.ac.ir/mn25/
   اصول سرپرستی  نیکبخت  شنبه 16:45-18:15  lms.sama-isf.ac.ir/mn38/
  الگو پیشرفته 1 نیکبخت شنبه 15:15-13 lms.sama-isf.ac.ir/mn21/
  سوزن دوزی سنتی1 همایونی شنبه 12:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn24/
  دوخت عالی1 ایروانی شنبه 16:15-11 lms.sama-isf.ac.ir/mn45/
  کار روی مانکن 1 مصفا یکشنبه 16:30-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/mn28/
  طراحی اندام ولباس سلیمی زااده
یک شنبه 18:30-15:45 lms.sama-isf.ac.ir/mn15/
 

 علوم و الیاف

هاشمیان یک شنبه 11-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/mn9/
  طراحی لباس 1 میرزایی نیا یک شنبه 11-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn23/
   الگو پیشرفته 2 نیکبخت یک شنبه 16-13 lms.sama-isf.ac.ir/mn31/
  کارروی مانکن 2
 مصفا یک شنبه 11-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn34/
  هنرهای تزئینی لباس همایونی یک شنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn43/
  الگو لباس کودک هاشمیان یک شنبه 14:45-11 lms.sama-isf.ac.ir/mn53/
  دوخت لباس کودک هاشمیان یک شنبه 17-14:45 lms.sama-isf.ac.ir/mn54/
  دوخت پیشرفته 1 زارعی دوشنبه 19-13 lms.sama-isf.ac.ir/mn22/
  طراحی لباس 2 حسینی بهشتی دوشنبه 13:15-10:15 lms.sama-isf.ac.ir/mn35/
  سوزن دوزی سنتی 2 ایروانی دوشنبه 16:15-13:15 lms.sama-isf.ac.ir/mn36/
   شیمی عمومی  جباری دوشنبه 12-10:30 lms.sama-isf.ac.ir/mn41/
  الگو عالی 2
 نیکبخت دوشنبه 16:45-13 lms.sama-isf.ac.ir/mn51/
  طراحی لباس عروس  حسینی بهشتی دوشنبه 10:15-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn55/
  دوخت پیشرفته2 زارعی سه شنبه 19-13 lms.sama-isf.ac.ir/mn32/
   کار آفرینی شهیر سه شنبه 18-15 lms.sama-isf.ac.ir/mn47/
  مبانی کامپیوتر سيد ابوالفضل میرخلیلی چهارشنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/mn13/
  مبانی هنرهای تجسمی پنیریان چهارشنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/mn14/
  کاربرد کامپیوتر سيد ابوالفضل میرخلیلی چهارشنبه 18-15:45 lms.sama-isf.ac.ir/mn37/
  آزمایشگاه شیمی عمومی جباری چهارشنبه 10:30-9 lms.sama-isf.ac.ir/mn42/
  دوخت عالی2  زارعی چهارشنبه 18:15-13 lms.sama-isf.ac.ir/mn52/
  تاریخ لباس2 نیکبخت  پنج شنبه 9-7:30 lms.sama-isf.ac.ir/mn33/
   تعمیرات ماشین های دوخت  مهدی مجتبایی فر
 پنج شنبه 10:15-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn46/
   الگو جبرانی آزاد  پنج شنبه 11-8 lms.sama-isf.ac.ir/mn16/
   دوخت پیراهن جبرانی آزاد  پنج شنبه 14-11 lms.sama-isf.ac.ir/mn17/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch