عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته طراحی دوخت مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
   شیمی عمومی جباری

دوشنبه 12-10:30

سه شنبه 11-9:30

lms.sama-isf.ac.ir/d1/
         
  آزمایشگاه شیمی عمومی جباری

دوشنبه 13:30-12

سه شنبه 12:30-11

lms.sama-isf.ac.ir/d2/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch