عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین دروس عمومی مقطع کاردانی خواهران
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  اخلاق محمدی

یکشنبه 17-19:15

سه شنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o1/
         
  وصایا امام ره پاینده

یکشنبه 17-19:15

سه شنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o8/
         
   قرآن امانی

دوشنبه 17-19:15

چهارشنبه 17-19:15

 lms.sama-isf.ac.ir/o6/
         
 

اندیشه 1

فخرالدینی

دوشنبه 17-19:15

چهارشنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o4/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch