عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین دروس عمومی مقطع کاردانی خواهران
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
 99081 قرآن امانی شنبه 10:30-12 lms.sama-isf.ac.ir/s99081-1/
99081 قرآن مصور شنبه 10-11:30 lms.sama-isf.ac.ir/s99081-3/
 99069

دانش خانواده

امام جمعه زاده شنبه 14-15:30 lms.sama-isf.ac.ir/s99069-1/
 98911

 فارسی

 مکتوبیان یکشنبه 8-10:15 lms.sama-isf.ac.ir/s98911-1/
 98911 فارسی مکتوبیان یکشنبه 12-14:15 lms.sama-isf.ac.ir/s98911-2/
  تربیت بدنی جعفری دوشنبه 11-12:30 lms.sama-isf.ac.ir/tg1/
  تربیت بدنی یزدانی نیا سه شنبه 8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/tg2/
  تربیت بدنی یزدانی نیا سه شنبه 11:30-13 lms.sama-isf.ac.ir/tg3/
98911 فارسی دائی علی سه شنبه 10:30-12:45 lms.sama-isf.ac.ir/s98911-3/
98911

فارسی

دائی علی سه شنبه 13:30-15:45 lms.sama-isf.ac.ir/s98911-4/
98870

اندیشه 1

فخرالدینی سه شنبه 14-15:30 lms.sama-isf.ac.ir/s98870-1/
99073 وصایا امام ره پاینده سه شنبه 16-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/s99073-1/
 99081  قرآن مصور سه شنبه 16-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/s99081-2/
98864

دفاع مقدس

ریگی سه شنبه 9:30-11 lms.sama-isf.ac.ir/s98864/
 99073 وصایا امام ره پاینده چهارشنبه 16-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/s99073-2/
99069

دانش خانواده

امام جمعه زاده چهارشنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/s99069-2/
98870

اندیشه 1

فخرالدینی چهارشنبه 11-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/s98870-2/
99036 اخلاق علمایی چهارشنبه 11:30-10 lms.sama-isf.ac.ir/s99036-1/
99036 اخلاق محمدی چهارشنبه 18-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/s99036-2/
   تربیت بدنی اسماعیلیان پنج شنبه 12-10:30  lms.sama-isf.ac.ir/tg4/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch