عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی خواهران(2)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
   تنیس روی میز کامرانمهر شنبه 7:30 تا 10:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm24/
   تغذیه و ورزش   بهارک مرادی شنبه 9:30 تا 11 lms.sama-isf.ac.ir/bm35/
   فیزیولوژی ورزش  بهارک مرادی شنبه 8 تا 9:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm36/
  سنجش  بهارک مرادی شنبه 11 تا 12:30 lms.sama-isf.ac.ir/bm37/
   یادگیری  بهارک مرادی شنبه 14 تا 15:30 lms.sama-isf.ac.ir/bm47/
   بازیها  رفیعی شنبه 18:30 تا 20 lms.sama-isf.ac.ir/bm45/
   کاربرد رایانه رفیعی شنبه 16 تا 18:15 lms.sama-isf.ac.ir/bm46/
   ژیمناستیک  پناهی

یکشنبه 7:30 تا 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/bm34/
   مسابقات و اردوها نیازی

یکشنبه 15:15 تا 17:30

lms.sama-isf.ac.ir/bm14/
  زبان تخصصی بهارک مرادی

یکشنبه 10:30 تا 12:45

lms.sama-isf.ac.ir/bm49/
   فیزیولوژی انسان  بهارک مرادی

یکشنبه 9 تا 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/bm16/
  ایمنی و کمک ها هادی

یکشنبه 17:30 تا 19:45

lms.sama-isf.ac.ir/bm110/
  آناتومی فیزیولوژی 3 هادی

یکشنبه 11 تا 12:30

 یکشنبه 13:30 تا 14:15

lms.sama-isf.ac.ir/bm12/
  زیست میریان

یکشنبه 9 تا 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/bm26/
  روش آموزش عرب مختاری

یکشنبه 15:30 تا 17

lms.sama-isf.ac.ir/bm28/
  رشته تخصصی والیبال
 هادی

یکشنبه 7:30 تا 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/bm44/
  اصول و مبانی تربیت بدنی عرب مختاری

یکشنبه 17:30 تا 19

lms.sama-isf.ac.ir/bm55/
   شنا4
کامرانمهر دوشنبه 7:30 تا 10:30 lms.sama-isf.ac.ir/bm31/
  مبانی کامپیوتر روحانی دوشنبه 16:30 تا 18 lms.sama-isf.ac.ir/bm111/
  شنا3  جعفری دوشنبه 7:30 تا 10:30 lms.sama-isf.ac.ir/bm211/
  تهیه کاربرد کلاتیان دوشنبه 15 تا 16:30 lms.sama-isf.ac.ir/bm213/
  بدمینتون کامرانمهر

دوشنبه 11 تا 12:30

دوشنبه 13:30 تا 15

lms.sama-isf.ac.ir/bm215/
  آسیب شناسی  ایرج

دوشنبه 10:30 تا 12

lms.sama-isf.ac.ir/bm310/
  حرکت شناسی ایرج

دوشنبه 13:30 تا 15

lms.sama-isf.ac.ir/bm313/
  حرکات اصلاحی  ایرج

دوشنبه 9 تا 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/bm48/
  فیزیک عمومی
نیستاانی

سه شنبه 8 تا 10:15

lms.sama-isf.ac.ir/bmph1/
   مبانی بیوشیمی جباری چهارشنبه 8 تا 9:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm114/
  تیراندازی جنید چهارشنبه 8 تا 11  lms.sama-isf.ac.ir/bm216/
  اصول مربیگری نقی زاده چهارشنبه 11 تا 12:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm39/
   بسکتبال درویشی چهارشنبه 7:30 تا 10:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm42/
  هندبال  محمدنژاد

چهارشنبه 11 تا 12:30

چهارشنبه 13:30 تا 15

 lms.sama-isf.ac.ir/bm43/
 

دو میدانی3

 نباتی پنج شنبه 7:30 تا 10:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm11/
  آناتومی انسان پیکر

پنج شنبه 11 تا 12:30

 lms.sama-isf.ac.ir/bm115/
  روانشناسی کودک و نوجوان
 فرهادیه پنج شنبه 13:30 تا 15  lms.sama-isf.ac.ir/bm18/
  والیبال پیکر پنج شنبه 7:30 تا 10:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm33/
  فوتسال محمدنژاد

پنج شنبه 11 تا 12:30

پنج شنبه 13:30 تا 15

 lms.sama-isf.ac.ir/bm311/
 

دو میدانی4

رفیعی پنج شنبه 7:30 تا 10:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm21/
   اصول سرپرستی کلاتیان پنج شنبه 16:30 تا 18  lms.sama-isf.ac.ir/bm217/
   کارآفرینی کلاتیان پنج شنبه 13:30 تا 16:30  lms.sama-isf.ac.ir/bm314/
  ریاصیات عمومی و مقدمات آمار
 ذکاوتمند  پنج شنبه 13 تا 16  lms.sama-isf.ac.ir/bm29/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch