عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته کامپیوتر مقطع کاردانی(2)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  زبان فنی سمیه  نوری

چهارشنبه 12:30-11

 

چهارشنبه 15-13:30

چهارشنبه 16:45-15:15

lms.sama-isf.ac.ir/c1/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch