عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته حسابداری مقطع کارشناسی(2)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
   حسابرسی2 کمال صفرپور

شنبه 21-16

یکشنبه 20-16

lms.sama-isf.ac.ir/h2/
         
   زبان تخصصی 2
 زهرا معینی فرد

یکشنبه 11:30-8

سه شنبه 11:45-8

 lms.sama-isf.ac.ir/h3/
         
   حسابداری دولتی2  مهدی یزدان کیش

دوشنبه 21-16

چهارشنبه 20-16

lms.sama-isf.ac.ir/h1/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch