عنوان صفحه:دفتر کار مجازی مدبران گروه دانشکده دخترانه
ردیف نام و نام خوانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی
لینک دفتر کار مجازی
 1 خانم دکتر مینا رهبری
مدیر گروه کامپیوتر
دوشنبه: ساعت 8 الی 9 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 2 آقای مهندس حسین کریمی بلان
مدیر گروه معماری
دوشنبه: ساعت 13 تا 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 3 آقای دکتر محسن رحیمی
مدیر گروه حسابداری
سه شنبه: ساعت 11 الی 12  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 4 آقای دکتر حسن شفیعی
مدیر گروه حسابداری
شنبه: ساعت 21 الی 22  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 5 خانم دکتر بهارک مرادی مدیر گروه تربیت بدنی
سه شنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 6 خانم مهناز نیکبخت مدیر گروه طراحی دوخت
شنبه: ساعت 8 الی 9  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 7 خانم مهندس نگین تقی پور مدیر گروه مربی کودک
یکشنبه: ساعت 13 الی 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 8 خانم دکتر مینا رهبری مدیر گروه گرافیک
دوشنبه: ساعت 8 الی 9  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 9 خانم دکتر مینا رهبری مدیر گروه عکاسی
دوشنبه: ساعت 8 الی 9  لینک ورود به دفتر کار مجازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch