عنوان صفحه:دفتر کار مجازی اعضای هیأت علمی
ردیف نام و نام خوانوادگی رشته روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی
لینک دفتر کار مجازی
 1 آقای دکتر امید قهرائی مکانیک بیوسیستم
شنبه: ساعت 13 تا 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
2 آقای دکتر مجید طاووسی برق قدرت
سه شنبه: ساعت 13 تا 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 3 آقای دکتر محسن رحیمی
حسابداری سه شنبه: ساعت 11 الی 12  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 4 آقای دکتر خدایار مؤمنی
تربیت بدنی شنبه: ساعت 8 الی 9  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 5 خانم دکتر بهارک مرادی تربیت بدنی سه شنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 6 خانم دکتر محبوبه سورانی تربیت بدنی دوشنبه: ساعت 9 الی 10 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 7 خانم دکتر مریم بهمن پور ریاضی دوشنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch