عنوان صفحه:شیوه نامه دانشجویی طرح پویش

هوالعلیم


شیوه نامه طرح پویش دانشجویی


ثبت نام دانشجویان در سیستم آموزشی واحد دانشگاهی (انتخاب واحد)

ثبت نام دانشجوی متقاضی طرح پویش در سامانه طرح پویش در سایت واحد دانشگاهی 

بررسی توسط کارشناس آموزش جهت انتخاب واحد کارآموزی طرح پویش در ترم جاری

بررسی توسط مدیر محترم گروه آموزشی جهت بررسی شرایط دانشجویان این طرح

ارجاع به دبیرخانه پایش علمی یا معاون علمی واحد دانشگاهی

ارجاع به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی

بررسی و احراز شرایط دانشجویان توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

تشکیل جلسه جهت مصاحبه با دانشجویان توسط مدیر گروه آموزشی، مسئول دفتر ارتباط با صنعت (در صورت عدم وجود

مسئول، هماهنگی با استان گردد)، رئیس دبیرخانه پایش علمی و یا معاون علمی واحد دانشگاهی و نماینده نهاد یا بنگاه

اقتصادی-اجتماعی مد نظر و متقاضی دانشجویان طرح پویش

در صورت احراز شرایط مطلوب و مناسب دانشجو و نهاد یا بنگاه اقتصادی-اجتماعی، تعیین و انتخاب حامی (سوپروایزر)

در بنگاه یا نهاد اقتصادی-اجتماعی

ارجاع دانشجو به بنگاه یا نهاد اقتصادی-اجتماعی جهت انجام کارآموزی و حمایت توسط حامی

تکمیل و ارجاع فرم کارآموزی طرح پویش در آن ترم تحصیلی توسط حامی به واحد دانشگاهی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch