عنوان صفحه:شیوه نامه صنعت طرح پویش

هوالعلیم


شیوه نامه اجرایی طرح پویش دانشجویی توسط بنگاه یا نهاد اقتصادی-اجتماعی


درخواست بنگاه یا نهاد اقتصادی-اجتماعی به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی جهت استفاده از دانشجویان طرح پویش

بررسی توسط دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی و انتخاب دانشجویان دارای شرایط نهاد یا بنگاه اقتصادی-اجتماعی

معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه مصاحبه با دانشجویان متقاضی طرح پویش

معرفی حامی (سوپروایزر) دانشجویان این طرح به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی

گزارش و تکمیل فرم کارآموزی یا کارورزی در هر ترم و ارجاع به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch