عنوان صفحه:معرفی

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

031-35601954

معاون آموزشی- پژوهشی

مجید طاوسی

http://college1.sama-isf.ac.ir/all/portal/main/userandplacardpic?type=teacher&id=10

 

 

031-35601954

مدیر پژوهش-مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما اصفهان(خوراسگان)

راضیه زمردیان

 

031-35601950

مسئول انفورماتیک

علیرضا مظاهری

 

 

031-35552649

مسئول کتابخانه

منصوره عطایی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch